Minneapolis: September 7, 2017(2:30pm) - segwayphotos