Minneapolis: September 30, 2017(3:00pm) - segwayphotos