Minneapolis: September 28, 2017(10:00am)[TUESDAY WIPEOUTS] - segwayphotos