Minneapolis: September 10, 2017 (2:30 pm) - segwayphotos