Minneapolis September 1 2017, 2:30pm - segwayphotos