Minneapolis: May 24, 2019 (2:30 pm) - segwayphotos