Minneapolis: May 14, 2019 (2:30 pm) - segwayphotos