Minneapolis: March 29, 2018(1:00pm) - segwayphotos