Minneapolis:September 17 , 2016 (3:00pm) - segwayphotos