MInneapolis: August 7, 2016 (2:30pm) - segwayphotos