Minneapolis: September 10, 2017(10:00AM)[TORO GROUP 3] - segwayphotos