Minneapolis: September 6, 2017(2:30pm) - segwayphotos