Minneapolis September 5 2017, 2:30p, - segwayphotos