Minneapolis: September 15, 2017 (3:30 pm) [Deloite] - segwayphotos