Minneapolis September 12 2017 2:30pm - segwayphotos