Minneapolis: September 10, 2017(10:00am)[TORO GROUP 2] - segwayphotos