MInneapolis: September 11, 2017 (2:30pm) - segwayphotos