Minneapolis: March 28, 2018 (1:00pm) - segwayphotos