Minneapolis: March 19, 2017(1:00pm) - segwayphotos