Minneapolis: March 18, 2017(1:00pm) - segwayphotos