Minneapolis:September 8, 2015(2:30 pm) - segwayphotos