Minneapolis:September 7, 2015(3:00 pm) - segwayphotos