Minneapolis:September 5th, 2015(2:30 pm) - segwayphotos