Minneapolis:September 16, 2015(2:30 pm) - segwayphotos