Minneapolis: September 3rd, 2015 (2:30 pm) - segwayphotos