Minneapolis:August 22, 2014 (9:30 AM Tour) - segwayphotos