Minneapolis: August 9, 2014 (9:30AM Tour) - segwayphotos