Minneapolis: August 9, 2014 (2:30PM Tour) - segwayphotos