Minneapolis: August 8, 2014 (9:30AM Tour) - segwayphotos