Minneapolis: August 6, 2014 (2:30PM Tour) - segwayphotos