Minneapolis: August 3, 2014 (2:30PM Tour) - segwayphotos