Minneapolis: August 21, 2014 (9:30 AM Tour) - segwayphotos