Minneapolis: August 21, 2014 (2:30 PM Tour) - segwayphotos