Minneapolis: August 20th (9:30 am Tour) - segwayphotos