Minneapolis: August 2, 2014 (2:30PM Tour) - segwayphotos