Minneapolis: August 2, 2014 (9:30AM Tour) - segwayphotos