Minneapolis: August 15, 2014 (2:30 PM Tour) - segwayphotos