Minneapolis: August 1, 2014 (2:30PM Tour) - segwayphotos